نحوه ثبت سفارش

برای ثبت سفارش، از طریق سایت کالا ، تعداد مورد نظر و همچنین نحوه ارسال انجام نموده و سپس ثبت سفارش بفرمایید ، مبلغ فاکتور را به شماره حساب اعلامی واریز بفرمایید و عکس فیش واریزی را به شماره واتساپ ما ارسال بفرمایید. سپس سفارش شما ارسال میگردد.


پاسخگویی با واتساپ

شماره کارت بانک ملت
6104337873946766
به نام حجت حسن پور باباجان
شماره کارت بانک سامان
6219861047049928
به نام حجت حسن پور باباجان